Zakład Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych w Chorzowie zwany dalej ZEFO jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzów.

Siedzibą ZEFO jest Chorzów, a terenem działania Miasto Chorzów.

Przedmiotem działalności ZEFO jest:

 1. Prowadzenie stałej obsługi księgowo - rachunkowej jednostek oświatowych, a w szczególności:
  1. bieżąca rejestracja operacji finansowych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości i finansów publicznych oraz przepisami szczególnymi,
  2. bieżąca informacja o sytuacji finansowej jednostki
  3. okresowa informacja o wysokości wydatków i kosztów poniesionych przez jednostki
  4. naliczanie wynagrodzeń pracowników jednostek i prowadzenie ich ewidencji
  5. tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach,
 2. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i budżetowej.

Obsługa finansowo - księgowa może być wykonywana przez ZEFO na rzecz innych jednostek wskazanych przez Prezydenta Miasta Chorzów.

 1. W ramach struktury organizacyjnej ZEFO działają następujące komórki organizacyjne:
  • dział księgowo-finansowy
  • dział rachuby
  • dział zamówień publicznych
  • dział kadrowo- organizacyjny
 2. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych ZEFO oraz obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność tych komórek określa Regulamin organizacyjny ZEFO, który ustala dyrektor.